Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego: „Konkursem”) jest strona www.edytazajac.pl (dalej zwany: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej wwww.edytazajac.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora.
1.6. Nagrodą dla laureata są bilety na warsztat odbywający się w dniu 30 czerwca (dalej zwany: Letnie Warsztaty Psychologiczne)

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej www.edytazajac.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał w dniach 19 do 21 czerwca 2019, wyniki zostaną przekazane 22 czerwca 2019 poprzez relację na Instagramie.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na przesłaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w artykule.
3.2. Laureatem Konkursu w liczbie 1 zostanie osoba wybrana przez Organizatora.
3.3. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Zwycięzca zgadza się na opublikowanie przesłanego tekstu na stronie www.edytazajac.pl.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureat wyłoniony zostanie najpóźniej najpóźniej 22 czerwca 2019.
4.2. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej za pośrednictwem publikacji wyników na stronie www.edytazajac.pl
4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 5 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy kontakt(at)edytazajac.pl w treści podając nazwę Konkurs.
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia publikacji na adres mailowy Organizatora: kontakt(at)edytazajac.pl z tematem wiadomości Reklamacja Konkurs.
5.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres mailowy podany przez uczestnika.